ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ترجمه درس دوم زبان انگلیسی هشتم

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۳۲

ترجمه درس دوم زبان انگلیسی هشتم را در این صفحه مشاهده می کنید. با مطالعه این بخش قادر خواهید بود علاوه بر درک کامل متن کتاب و ترجمه فارسی آن، معنای واژگان و نکات گرامری را نیز بهتر درک کنید. مطالعه این بخش برای کلیه دانش آموزان کلاس هشتمی و داوطلبان کنکور سراسری توصیه می شود. ترجمه درس دوم زبان انگلیسی هشتم بر اساس کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم Prospect 2 تهیه شده است.

با کلیلک بر روی هر کدام از صفحات درخواستی به همان قسمت جهش کنید.

ترجمه صفحه ۱۸

ترجمه صفحه ۱۹
ترجمه صفحه ۲۰
ترجمه صفحه ۲۱
ترجمه صفحه ۲۲
فهرست مطالب درس دوم زبان هشتم

طبق فهرست ابتدای کتاب، در این درس چهار بخش را یاد خواهیم گرفت. تمامی مطالب را به صورت صفحه به صفحه ترجمه کرده و تمرینات را با همدیگر انجام خواهیم داد. دانش آموزان عزیز کلاس هشتمی دقت داشته باشند، انجام تمرینات و تکرار مطالب شرط تسلط بر کتاب درسی آنها خواهد بود.

فهرست درس دوم زبان انگلیسی کلاس هشتم

 • My Week – Talking about Daily Activities  – هفته من – صحبت درباره فعالیت های روزانه
 • Daily Activities – فعالیت های روزانه
 • Days in a week – روزهای یک هفته
 • Time Expressions  – اصطلاحات مربوط به زمان
 • Expressions – اصطلاحات
 • What do you do in the mornings? – صبح ها چه کاری انجام می دهی؟
 • I go to school – به مدرسه می روم.
 • When do you study English? – چه موقع انگلیسی مطالعه می کنی؟
 • On Monday Mornings – دوشنبه ها صبح
 • What days do you go shopping? – چه روزهایی به خرید می روی؟
 • Every Wednesday afternoon. – هر چهارشنبه بعدازظهر
 • Excuse me, sir/madam/Miss – ببخشید آقا/ خانم/ دوشیزه


ترجمه صفحه ۱۸ زبان انگلیسی هشتم

Lesson 2

درس دوم

My Week

هفته من

Conversation

مکالمه

Listen to the English teacher and the student talking about helping a classmate.

به صحبت معلم زبان انگلیسی و دانش آموز، درباره کمک به یک همکلاسی گوش دهید.

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?

معلم: ریحانه، بعداظهرها چه کاری انجام می دهی؟

Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.

دانش آموز: خوب، یکشنبه ها و سه شنبه ها به باشگاه می روم.

Teacher: How about Friday mornings?

معلم: صبح های جمعه چطور؟

Student: I stay at home and relax. Why?

دانش آموز: در خانه می مانم و استراحت می کنم، چطور؟

Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?

معلم: می دانی که، شیوا در زبان انگلیسی خیلی خوب نیست، می توانی به او کمک کنی؟

Student: Oh, sure

دانش آموز: اوه، حتما.

Teacher: That sounds great! When can you start?

معلم: خیلی عالیه. از چه زمانی می توانی شروع کنی؟

Student: This Wednesday afternoon

دانش آموز: از بعداظهر چهارشنبه همین هفته.

Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know

معلم: خیلی خوبه. ممنونم. من به او اطلاع خواهم داد.ترجمه صفحه ۱۹ زبان انگلیسی هشتم

Practice 1 Talking about Daily Activities (1)

تمرین ۱ – صحبت کردن درباره فعالیت های روزانه
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش دهید؛ سپس با یکی از دوستان خود پرسش و پاسخ اانجام دهید.
What do you do in the mornings?

صبح ها چه کاری انجام می دهی؟
What do you do in the afternoons?

بعدازظهرها چه کاری انجام می دهی؟
What do you do in the evenings?

شب ها چه کاری انجام می دهی؟
What do you do on Friday mornings?

صبح های جمعه چه کاری انجام می دهی؟
What do you do on Thursday evenings?

شب های پنجشنبه چه کاری انجام می دهی؟
I go to school.

من به مدرسه می روم.
We play sports.

ما ورزش می کنیم.
I study my lessons

من درس هایم را مطالعه می کنم.
We watch TV.

ما تلویزیون تماشا می کنیم.
I visit my relative

من به دیدن اقوام می روم.

فهرست روزهای هفته کتاب Prospect 2

Practice 2 Talking about Daily Activities (2)

تمرین ۲ – صحبت کردن درباره فعالیت های روزانه
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش دهید؛ سپس با یکی از دوستان خود پرسش و پاسخ اانجام دهید.
When/What days do you go to school?

چه زمان/چه روزهایی به مدرسه می روی؟
When/What days do you go shopping?

چه زمان/ چه روزهایی به خرید می روی؟
When/What days do you play sports?

چه زمان/چه روزهایی ورزش می کنی؟
When/What days do you study English?

چه زمان/چه روزهایی انگلیسی می خوانی؟
When/What days do you go to the library?

چه زمان/چه روزهایی به کتابخانه می روی؟

Every weekday.

هر روز هفته.
Every Wednesday afternoon.

هر چهارشنبه بعداز ظهر
On Saturdays and Tuesdays.

شنبه‌ها و سه شنبه‌ها.
On Monday mornings.

صبح های دوشنبه.
On Sunday afternoons.

یکشنبه ها بعدازظهر.ترجمه صفحه ۲۰ کلاس زبان کلاس هشتم

آموزش اوقات روز در زبان انگلیسیترجمه صفحه ۲۱ زبان انگلیسی هشتم

Spelling and Pronunciation

املا و تلفظ
Listen to a conversation between the teacher and the student.

به مکالمه بین معلم و دانش آموز گوش دهید.

Student: Excuse me, sir, what’s روزهای هفتهin English?

دانش آموز: ببخشید آقا، روزهای هفته به انگلیسی چه می شود؟
Teacher: That’s ‘weekdays’.

معلم: روزهای هفته.
Student: How do you spell it?

دانش آموز: چطور هجی می شود؟
Teacher: W-E-E-K-D-A-Y-S.

معلم: W-E-E-K-D-A-Y-S
Student : Thanks. And how do you say S-T in ‘study’∗?

دانش آموز: ممنون. چطور S-T را در کلمه study تلفظ کنیم؟
Teacher: The correct pronunciation is ‘study’.

معلم: تلفظ صحیح study است.
Student: There’s no /e / at the beginning, right?

دانش آموز: e در ابتدای آن وجود ندارد، درست است؟
Teacher: No, there isn’t.

معلم: نه، وجود ندارد.

Now find other words with ‘st’ at the beginning and practice saying them.

حالا واژه هایی را پیدا کنید که با st شروع می شوند و گفتن آنها را تمرین کنید.

Listening and Writing

شنیدن و نوشتن
Listen to the conversations and fill out the table below.

به مکالمه گوش داده و جدول زیر را پر کنید.

ترجمه جدول صفحه 21 زبان کلاس هشتمترجمه صفحه ۲۲ کتاب Prospect 2

در ادامه ترجمه درس دوم زبان انگلیسی هشتم به صفحه ۲۲ کتاب درسی می رسیم. در این صفحه کلیه مطالب به صورت زیر ترجمه شده است. باز هم تاکید می شود مطالعه و تکرار واژگان و نکات گرامری بسیار مهم است.

Reading, Speaking and Writing

خواندن، صحبت کردن و نوشتن
Group Work

کار گروهی

Your teacher will give you cards about weekly activities.

معلم تان کارت هایی را درباره فعالیت های هفتگی به شما خواهد داد.
Ask 3 classmates what they do during the week and fill out the table below.

از سه نفر از همکلاسی ها بپرسید در طول هفته چه کار انجام می دهند و جدول زیر را پر کنید.
Model: What do you do on weekday mornings, Mina?

نمونه: مینا، صبح ها چه کاری انجام می دهی؟
I go to school.

من به مدرسه می روم.
What about the weekend?

آخر هفته چطور؟
I watch TV.

من تلویزیون تماشا می کنم.

جدول برنامه ریزی هفتگی کلاس هشتمی ها

Role Play

ایفای نقش
Pair Work

کار دو نفره

Student A:

دانش آموز A:
Take the role of a father/mother and answer your friend’s questions about your weekly activities.

نقش یک پدر/مادر را به ایفا کنید و به سئوالات دوست خود درباره فعالیت های طول هفته پاسخ دهید.
Student B:

دانش آموز B:
Prepare some questions and ask your friend about his/her weekly activities.

تعداد سئوال را آماده کرده و از دوست خود درباره فعالیت های طول هفته او سئوال کنید.
Then change roles.

سپس نقش ها را عوض کنید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (119 votes, average: 2,71 out of 5)

نظرات

  م

  به نظر من کانورسیشن ص ۱۸ معنی that sounds great میشه “عالیه”

  آرش حسینی

  خوب بود