ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقایسه ترجمه انجام شده توسط ماشین ترجمه و مترجم انسانی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۲

در این مقاله به مقایسه ترجمه انجام شده توسط ماشین ترجمه و مترجم انسانی می پردازیم. این مسئله به دلیل روند رو به افزایش استفاده از مترجم های ماشینی ضروری است. پس از معرفی وب سایت گوگل ترنسلیت Google Translate و توسعه سایر ماشین های ترجمه وضعیت وخیم تر شد. مترجم ماشینی علیرغم داشتن مزایای فراوان، اما تا این لحظه هرگز نتوانسته است جای مترجم انسانی را بگیرد.

مقایسه ترجمه انجام شده توسط ماشین ترجمه و مترجم انسانی

مقایسه ترجمه انجام شده توسط ماشین ترجمه و مترجم انسانی در سطور زیر، موید این ادعا خواهد بود. در بخش زیر با استفاده از یک متن واقعی هر دو حالت ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی را قرار داده ایم. 

متن اصلی به زبان انگلیسی

An investigation of service quality, customer satisfaction and loyalty in
China’s airline market
N:04

 The evolution of customer loyalty in terms of how it is predicted and explained has received massive attention in the marketing literature owever,Kumar et al. (2013)conclude in their literature review of customer loyalty research that many research papers demonstrate that the effect of satisfaction on loyalty is in fact weak, suggesting an exploration into new drivers of loyalty. Further,the services marketing literature has given only minimal attention tothe complexity of the often non-linear relationship (Baumann et al.,2012b) between satisfaction and loyalty; a relationship that also suggests that satisfaction .alone cannot fully explain loyalty.

 The marketing literature has come to conceptualize measures of customer loyalty as either behavioral or attitudinal (Dick and Basu,1994; Oliver, 1999). These two dimensions of loyalty were first introduced by Day (1969), who recognized that purchase patterns(behavioral loyalty) cannot distinguish between true loyalty and spurious loyalty resulting from lack of choices or mere convenience.What seems to have emerged from this debate within the literature is that both behavioral and attitudinal measures of loyalty are valuable and pertinent. Recent studies use both attitudinal and behavioral measures to successfully extract meaningful indicators of customer loyalty (Baumann et al., 2007; Kassim and Abdullah, 2010; McMullan, 2005). A new perspective has been offered by conceptualizing these two dimensions of loyalty as current behavioral loyalty and future intentions (Baumann et al., 2011) and this study follows this approach. For the purpose of this paper, the two dimensions of loyalty are modelled independent of one another, because the aim is to probe the effects of the predictors on the two dimensions separately (Raza et al., 2012; Umet al., 2006; Zeithaml et al., 1996).
 Customer loyalty is a source of competitive advantage and an important intangible asset to any organisation (Cossío-Silva et al.,2016). There has been much literature on the relationships between service quality, customer satisfaction and customer loyalty,but empirical evidence from China’s airline market regarding the determinants of passenger satisfaction and loyalty is lacking.

ترجمه انجام شده توسط گوگل ترنسلیت Google Translate

بررسی کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی چین
بررسی کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری دربازار هواپیمایی چین تکامل وفاداری مشتری در شرایط چگونه پیش بینی می شود و توضیح داد توجه عظیم در روز بازاریابی ادبیات، کومار و همکاران دریافت کرده است. (۲۰۱۳) نتیجه گیری با مرور ادبیات تجدید وفاداری مشتری که بسیاری از مقالات پژوهشی نشان می دهد که اثر رضایت بر وفاداری در واقع ضعیف، که پیشنهاد واکتشاف محرکهای جدید وفاداری نشان می دهد. علاوه بر این، ادبیات و خدمات بازاریابی تنها حداقل توجه از پیچیدگی رابطه اغلب غیر خطی داده (Baumann از همکاران، ۲۰۱۲b) بین رضایت و وفاداری؛ یک رابطه است که همچنین نشان می دهد که رضایت به تنهایی نمی تواند وفاداری را کامل توضیح دهد.
ادبیات بازاریابی به مفهوم اقدامات وفاداری مشتری به صورت رفتاری و یا نگرشی آمده است (دیک و باسو، ۱۹۹۴؛ اولیور، ۱۹۹۹). این دو بعد از وفاداری اولین بار در روز (۱۹۶۹)، کسی که الگوهای خرید به رسمیت شناخته (وفاداری رفتاری) نمی تواند بین وفاداری واقعی و وفاداری کاذب ناشی از عدم انتخاب یا راحتی صرف تمایز قائل شود، معرفی شد. به نظر می رسد این بحث در ادبیات پدید آمده که هر دو اقدامات رفتاری و نگرشی وفاداری با ارزش و مرتبطتند. مطالعات اخیر از هر دو اقدامات نگرشی و رفتاری به موفقیت استخراج شاخص معنی دار از وفاداری مشتری استفاده میکند(Baumann از همکاران، ۲۰۰۷؛ قاسم و عبدالله، ۲۰۱۰؛ مک مولان، ۲۰۰۵).
یک چشم انداز جدید با استفاده از تعاریف این دو بعد از وفاداری به عنوان وفاداری رفتاری و آینده مقاصد فعلی ارائه شده (Baumann از همکاران، ۲۰۱۱) و این مطالعه همراه با رویکرد زیر است. هدف سیستمی ابداعی از این مقاله، دو بعد از وفاداری مستقل از یکدیگرند، زیرا هدف اثبات اثرات پیش بینی شده در دو بعد به طور جداگانه است (رضا و همکاران، ۲۰۱۲؛ Umet AL، ۲۰۰۶؛ همکاران زیتامل ، ۱۹۹۶).
 وفاداری مشتری به یک منبع مزیت رقابتی و یک دارایی مهم نامشهود به هر سازمان است (Cossío و سیلوا و همکاران، ۲۰۱۶). ادبیات بسیاری در روابط بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری مشتری بوده، اما شواهد تجربی از بازار هواپیمایی چین در ارتباط با عوامل تعیین کننده رضایت مسافر و فقدان وفاداریست.

ترجمه انجام شده توسط مترجم انسانی

بررسی کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری در بازار ایرلاین چین
تکامل وفاداری مشتری به لحاظ نحوه ی پیش بینی و تبیین آن ، در تحقیقات بازاریابی توجه گسترده ای را به خود معطوف کرده هرچند کومار و دیگران ( ۲۰۱۳) در پژوهش هایی که در مورد پیشینه ی تحقیقات وفاداری مشتری کرده اند نتیجه می گیرند که بسیاری از مقالات نشان می دهند تاثیر رضایت بر وفاداری در واقع تاثیری ضعیف است و این حاکی از این است که باید به محرکه های جدید وفاداری پرداخت. گذشته از این ، تحقیقات بازاریابی خدمات تنها توجه اندکی به پیچیدگی رابطه ی غیرخطی موجود بین رضایت و قاداری معطوف کرده اند ؛ رابطه ای که بیان می کند رضایت تنها نمی تواند مبین وفاداری باشد.
تحقیقات بازاریابی مقیاس های وفاداری مشتریان را به صورت رفتاری یا نگرشی مفهوم سازی می کنند. این دو بعد وفاداری ابتدا توسط دی ( ۱۹۶۹ ) معرفی شدند ؛ او فهمید که طرح های خرید ( وفاداری رفتاری ) نمی توانند بین وفاداری واقعی و وفاداری ناشی از فقدان انتخاب یا سهولت ، تمایزی قایل شوند. آنچه به نظر می رسد از این بحث در تحقیقات مطرح شده باشد این است که مقیاس های رفتاری و نگرشی وفاداری ارزشمند هستند. مطالعات اخیر از مقیاس های رفتاری و نگرشی برای استخراج موفقیت آمیز نشانگرهای معنادار وفاداری مشتری استفاده کرده اند. دیدگاه جدیدی ارائه شده است که این دو بعد وفاداری را به صورت وفاداری رفتاری کنونی و قصد آتی مفهوم سازی می کند و ما در مطالعه ی خود از این رویکرد پیروی کرده ایم. هدف دیگر این مقاله این است که دو بعد وفاداری را مستقل از یکدیگر مدلسازی کنیم چرا که هدف این است که تاثیرات پیش بینی کننده ها بر دو بعد را به صورت جداگانه بررسی کنیم.
وفاداری مشتری منبعی از مزیت رقابتی است و دارایی ناملموس هر سازمان محسوب می شود. تحقیقات زیادی در مورد رابطه ی بین کیفیت خدمات ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری انجام شده است اما شواهد تجربی از بازار ایرلاین چین در رابطه با عوامل تعیین کننده ی رضایت و وفاداری مسافر وجود ندارد.

مقایسه ترجمه انجام شده توسط ماشین ترجمه و مترجم انسانی

مقایسه این دو ترجمه کامل اثبات می کند که گوگل ترنسلیت کیفیت لازم و کافی را ندارد. وجود اشکالات زیر در متن کاملاً بدهی و روشن است:

 • انتخاب معادل واژگانی اشتباه
 • عدم تشخیص صحیح معنا
 • عدم تمایز میان معنای صریح و معنای ضمنی
 • عدم درک صحیح جمله بندی متن
 • ناتوانی در درک مفهوم نویسنده
 • عدم امکان برگردان صحیح مفهوم 
 • جمله بندی های اشتباه دستوری
 • انتقال ساختار زبان مبداء به زبان مقصد
 • عدم استفاده از علایم سجاوندی
 • نامفهوم بودن بسیاری از جملات و عبارات
 • غیرطبیعی و نازیبا بودن متن نهایی

این موارد تنها بخشی از ایرادات وارده بر مقایسه ترجمه انجام شده توسط ماشین ترجمه و مترجم انسانی است. ترجمه ماشینی با وجود اینکه ترجمه رایگان محسوب می شود اما به هیچ روی کیفیت لازم را ندارد. 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (No Ratings Yet)

نظرات