مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی رشته آموزش زبان

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی رشته آموزش زبان را برای این بخش در نظر گرفته ایم. رشته آموزش زبان در گرایش های مختلف آن بسیار پرطرفدار است. بیشترین فارغ التحصیلان دانشگاهی گروه زبان از این گرایش هستند. مترجم برای ارائه نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی رشته آموزش زبان نیاز به تسلط به حوزه زبانشناسی و آموزش زبان اول و دوم دارد. ضمن تسلط به ادب فارسی و قدرت نگارشی، دانستن لغات این رشته نیز ضروری است. تبحر در کار با دیکشنری تخصصی رشته زبانشناسی نیز از دیگر ملزومات این کار است.

نمونه ترجمه تخصصی

در این قسمت نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی رشته آموزش زبان تا با کیفیت ترجمه آشنا شوید. این متن برگرفته از مقاله حجیمی بوده است که بخش اندکی از آن برای نمونه انتخاب شده است. کیفیت در خدمات ترجمه تخصصی موسسه عصر زبان کاملاً تضمین شده است.

متن انگلیسی

Second language writers
Aims: This chapter focuses on the key issues that distinguish second and first language writers and writing, highlighting the questions this distinction raises for ESL writing teachers. The overview of writing instruction in the last chapter drew on theories principally developed from first language research. However, although there are important similarities between L1 and L2 writing, both teachers’ intuitions and empirical studies suggest that there are also significant differences that teachers need to address to ensure their classroom expectations, teaching practices, and assessment procedures are fair and effective. In a review of seventy-two studies comparing research into first and second language writing, Silva (1993: 669) noted that “L2 writing is strategically, rhetorically and linguistically different in important ways from L1 writing.” Such differences may include the following writing and learning
issues:
 Different linguistic proficiencies and intuitions about language
 Different learning experiences and classroom expectations
 Different sense of audience and writer
 Different preferences for ways of organizing texts
 Different writing processes
 Different understandings of text uses and the social value of different text types
Because an understanding of these various cognitive, social, cultural, and linguistic factors can help us to become better teachers, the following sections will explore their sources, nature, and effects and draw some implications for the L2 writing instruction. 

Orientation
From your experiences as a teacher or student, what do you think are the main similarities and differences between writing in a first and in a second language? Brainstorm as many ideas as you can.
Potential L1 and L2 writer differences In the last chapter we saw that a wide range of knowledge and experience is needed to write successfully in English. Borrowing Canale and Swain’s
(۱۹۸۰) framework, writers need, at least:
 grammatical competence – a knowledge of grammar, vocabulary, and
the language system
 discourse competence – a knowledge of genre and the rhetorical patterns
that create them
 sociolinguistic competence – the ability to use language appropriately
in different contexts, understanding readers and adopting appropriate
authorial attitudes
 strategic competence – the ability to use a variety of communicative strategies
When we add to this the fact that in the classroom writers may be asked for their opinions and ideas and to draft and edit their work, we begin to realize some of the challenges for students in achieving native-like proficiency.
Individual differences
Many adult second language writers never achieve target language proficiency, either because they reach a level of competence that allows them to communicate to their own satisfaction, or because they “fossilize” at a certain level. Individual learner differences are important reasons for this, with linguistic, social, and psychological factors all playing a role in a student’s successful acquisition of a second language (e.g., Ellis, 1994; Skehan, 1989). 

متن ترجمه شده به فارسی

نویسندگان زبان دوم
اهداف: این فصل روی تمایزهای اصلی میان نویسندگان و نگارش به زبان اول و دوم متمرکز شده و به بررسی پرسش‌های حاصل از این تمایز برای آموزگاران نگارش ESL می‌پردازد.

در فصل قبل، بر اساس نظریه‌های حاصل از پژوهش‌ها به بررسی آموزش نگارش در زمینه‌ی زبان اول پرداختیم. با این حال، اگرچه نگارش زبان اول و زبان دوم دارای شباهتهایی هستند ولی طبق برداشت‌های آموزگاران و مطالعات تجربی، تفاوت‌های مهمی باید مشخص شوند تا انتظارات، فعالیت‌های آموزشی و شیوه‌های سنجش منصفانه و اثربخش در کلاس درس تأمین شود.
سیلوا (۱۹۹۳: ۶۶۹) در مقاله‌ی مروری که روی ۷۲ پژوهش مقایسه‌ا‌ی نگارش زبان اول و دوم انجام داده، خاطرنشان کرد که: «نگرش زبان دوم به لحاظ راهبرادی، لفظی و زبانی به شیوه‌های مهمی با نگارش زبان اول تفاوت دارد». این تفاوت‌ها احتمالاً شامل مسائل نگارش و یادگیری زیر است:
• بصیرت و مهارتهای زبانی مختلف
• تجارت یادگیری مختلف و انتظارات کلاسی
• ادراک زبانی متفاوت در میان مخاطب و نویسنده
• روش‌های متفاوت برای سازماندهی متون
• فرایندهای نگارشی متفاوت
• درک متفاوت از کاربردهای متن و ارزش اجتماعی انواع مختلف متون
شناخت عوامل مختلف شناختی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی ما را به آموزگار بهتری تبدیل می‌کند در نتیجه در بخش‌های بعدی به بررسی منابع، ماهیت و اثرات این عوامل و الزامات مربوط به آموزش نگارش زبان دوم خواهیم پرداخت.

جهت گیری
شما به عنوان یک آموزگار یا دانش آموز، چه شباهتها و تفاوت‌هایی را میان نگارش به زبان اول و دوم قائل هستید؟ تا جاییکه می‌توانید با بارش مغزی به ایده‌های بیشتری برسید.
تفاوت‌های بالقوه ی میان زبان اول و زبان دوم
در فصل قبل مشاهده کردیم که برای نگارش موفق انگلیسی به دامنه‌ی گسترده‌ای از دانش و تجربه نیاز داریم. طبق مطالعه‌ی کانال و اسوین (۱۹۸۰) نویسندگان حداقل نیازمند مهارتهای زیر هستند:
• مهارت گرامری- دانش گرامر، واژگان و نظام زبانی
• مهارت گفتمانی- دانش ژانر ادبی و الگوهای لفظی سازنده‌ی این ژانرها
• مهارت زبانشناسی اجتماعی- توانایی به کارگیری مناسب زبان در بافت‌های مختلف، درک خوانندگان و سازگاری مناسب با نگرش‌های نوشتاری
• مهارت راهبردی- توانایی به کارگیری راهبردهای مختلف ارتباطی
هنگامیکه از نویسندگان در کلاس خواسته ‌شد تا نظرات و ایده‌هایشان را مطرح کرده، اثر نوشتاری خودشان را وبرایش نموده و پیش نویس آنرا تهیه کنند، برخی از چالش‌های پیش روی دانش آموزان در دستیابی به مهارتهای شبه ذاتی را در نظر گرفتیم.
تفاوت‌های فردی
بسیاری از نویسندگان بزرگسال زبان دوم هیچگاه به مهارت زبانی کامل نمی‌رسند، در حالیکه به سطح مهارت لازم برای برقراری ارتباط و تأمین نیازهایشان می‌رسند که به خاطر «فسیل شدن » در یک سطح خاص است. تفاوت در میان یادگیرندگان دلیل مهمی برای تثبیت آنها در یک سطح است و عوامل زبانی، اجتماعی و روانشناختی نقش مهمی در فراگیری موفقیت آمیز زبان دوم دارند (مثل آلیس، ۱۹۹۴؛ اسکهان، ۱۹۸۹).

نظرات