مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی رشته زمین شناسی

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی رشته زمین شناسی را برای این بخش در نظر گرفته ایم. رشته زمین شناسی یکی از زیرشاخه های حیطه علوم و مهندسی زمین است. در این رشته به مباحث مرتبط با زمین و خاک پرداخته می شود. داشتن تسلط به زبان های مبداء و مقصد، تبجر در رشته و آشنایی کامل با اصطلاحات آن از شروط ترجمه است. نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی رشته زمین شناسی در زیر قابل مشاهده است. این متن بخشی از یک مقاله علمی پژوهشی است.

متن انگلیسی

Laboratory Studies on the Influence of Crude Oil Spillage on Lateritic SoilShear Strength: A Case Study of Niger Delta Area of Nigeria

Abstract
Short term laboratory studies on the influence of crude oil spillage on lateritic soil shear strength were performed for a period of six months. Two samples of lateritic soil were investigated, samples A and B (uncontaminated and contaminated). Soil sample B contains 10% by weight (10kg) of crude oil. Sieve analysis, Atterberg limits, compaction test and shear strength tests were performed for a period of 168 days. The results of the shear strength test for sample A showed that the values of its cohesion ( �� ��) and angle of internal friction ° are 51 and 14 for the 7th day test period respectively. For
soil sample B, the value of cohesion ( �� ��) decreased from 49 for a 7th day test period to 44 in the 168th day test period while the corresponding values of the angle of internal friction ° decreased from 11.0 to 7.0. Important geotechnical parameters measured for other tests performed were also affected as a result of the spill. The observed reduction in the shear strength parameters indicates that the vestige of crude oil had appreciable effects on soil shear strength. 

Keywords: Laboratory studies, Crude oil spillage, Lateritic soil, Shear strength.
۱ Introduction
۱٫۱ Crude Oil Spillage and Niger Delta Area of Nigeria The Niger Delta Area of Southern Nigeria as shown in Figure 1 has witnessed in recent
years intense oil and gas exploration and production with its attendant environmental problems, such as crude oil spillage and pollution. Between 1976 and 1996 Nigeria recorded a total of 4835 oil spill incidents, which resulted in a loss of 1,896,960 barrels of oil to the environment [1]. In some cases, the spills are accompanied by a fire outbreak resulting in degradation of surrounding soil and air, and water.

Conclusion
The vestige of crude oil did not have appreciable effects on the grain size distribution of the lateritic soil investigated. The soil sample B (contaminated sample) tested showed a sharp declination in the values of its MDD and OMC. The decrease in the values of MDD is due to the presence of crude oil as contaminant which inhibited the development of the density of the soil to the true normal value. The organic content coats and agglomerates the lateritic soil particles thereby reducing the specific surface area which in turn led to the reduction in the bonding strength of the lateritic soil.The soil sample B also showed reduction in the values of the Atterberg limits parameters (PL and LL). The decrease in the values of LL and PL is due to reduction in the cation exchange capacity (CEC) of the soil. From the results of the shear strength test for soil sample B, the values of its cohesion ( kN m2) reduced from 49 for 7th day test period to 44 for 168th day test period while its corresponding values of angle of internal friction (º) reduced from 11.0 to 7.0.The reduction in the values of angle of internal friction is due to the formation of a film of coasts of oil around the lateritic soil particles which made the particles to glide over each other more frequently thereby reducing the relative internal friction that exists between the lateritic soil particles. The decrease in the cohesion of the lateritic soil is due to the reduced value of surface tension and the rate of diffusion of the crude oil compared to water. when crude oil spilled
on lateritic soil, it infiltrate into the voids between the particles of lateritic soil, forms film of coats around its particles thereby inhibits the maximum development of the intermolecular cohesive forces responsible for the bond between the cohesive particles of the lateritic soil. Since the results of the shear strength tests showed reduction in the values of the cohesion and angle of internal friction, hence the vestige of crude oil on the lateritic soil sample indeed reduced its shear strength.

متن ترجمه شده به فارسی

مطالعات آزمایشگاهی در مورد تأثیر لکه¬های نفت خام بر استحکام برشی خاک لاتریت: مطالعه¬ی موردی در نیجریه
چکیده:
طی بازه ی ۶ ماهه تأثیر لکه های نفت خام بر استحکام برشی خاک لاتریت در مقیاس آزمایشگاهی بررسی شد. دو نمونه خاک لاتریت نمونه A (غیرآلوده) و نمونه  B (آلوده) مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه خاک B حاوی ۱۰% وزنی (۱۰ کیلوگرم) نفت خام بود. تحلیل غربال، حدود آتربرگ، تست تراکم، و آزمون¬های استحکام برشی طی ۱۶۸ روز انجام گرفتند. نتایج آزمون¬های استحکام برشی خاک A حاکی از این بود که مقدار چسبندگی (Kn/m2) و زاویه¬ی اصطکاک داخلی آن طی ۷ روز آزمایش به ترتیب ۵۱ و ۴۱ بودند. مقدار چسبندگی نمونه خاک B پس از ۷ روز آزمایش از ۴۹ به ۴۴ و میزان زاویه اصطکاک داخلی آن از ۱۱ به ۷ کاهش یافت. پارامترهای مهم ژئوتکنیکی مورد بررسی نیز بر اثر نشت نفت تغییر نمودند. کاهش مشاهده شده در پارامترهای استحکام برشی نشان از این مطلب داشت که نفت تأثیر قابل ملاحظه ای بر استحکام برشی خاک داشته است.
کلید واژگان: مطالعات آزمایشگاهی، نشت نفت خام، خاک لاتریت، استحکام برشی

۱- مقدمه
۱-۱ نشت نفت خام و ناحیه دلتای نیجر در نیجریه
ناحیه دلتای نیجر در جنوب کشور نیجریه (شکل ۱) در سال های اخیر شاهد اکتشاف و تولید مقادیر زیادی نفت و گاز بوده که خود مشکلات زیست محیطی از قبیل نشت نفت خام و آلودگی را به همراه داشته است. بین سال¬های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ در مجموع ۴۸۳۵ مورد نت نفت در نیجریه گزارش شده که این میزان برابر با سرریز شدن یک ۱۸۹۶۹۶۰ بشکه نفت به محیط زیست می¬باشد [۱]. در بعضی موارد نشت نفت همراه با آتش¬سوزی بوده که سبب از بین رفتن آب، خاک، و هوای محیط اطراف شده است.

۴- نتیجه¬گیری
نفوذ نفت خام تأثیر بسیار اندکی بر دانه بندی خاک لاتریت داشت. میزان MDD و OMC نمونه خاک B با افت شدیدی همراه بود. کاهش مقدار MDD ناشی از حضور نفت خام بود که مانع از افزایش غلظت خاک به حد نرمال آن شد. مواد آلی سبب ایجاد پوششی روی سطح ذرات خاک شده و موجب کاهش مساحت سطح خاص آنها گشته اند، که در نتیجه استحکام چسبندگی میان آنها کاهش یافت. حدود آتربرگ (LL و PL) نمونه خاک B نیز با کاهش مواجه بود. این کاهش در نتیجه ی افت ظرفیت تبادل کاتیونی خاک رخ داده است.
با توجه به نتایج استحکام برشی نمونه خاک B مشخص گردید که مقدار چسبندگی خاک از ۴۹ در روز هفتم به ۴۴ در روز ۱۶۸ام کاهش یافت، و در همین بازه زاویه ی اصطکاک داخلی آن از ۱۱ به ۷ رسید. دلیل تنزل میزان زاویه ی اصطکاک داخلی تشکیل¬ لایه ای نازک از نفت روی سطوح ذرات خاک بود که سبب گردید ذرات روی هم سرخورده و اصطکاک داخلی میان آنها کاهش یابد.
دلیل کاهش چسبندگی نیز کم بودن کشش سطحی و میزان انتشار نفت نسبت به آب بوده است. با نشت نفت در خاک، منافذ میان ذرات خاک با نفت پر شده و لایه ای نازک روی سطح ذرات خاک را می پوشاند. این لایه مانع از ایجاد پیوند مولکولی مورد نیاز بین ذرات جهت چسبندگی به یکدیگر می شود. چون نتایج آزمون های استحکام برشی حاکی از کاهش مقادیر چسبندگی و زاویه ی اصطکاک داخلی بود، می توان نتیجه گرفت که نفوذ نفت به خاک به کاهش استحکام برشی خاک منجر شده است.

نظرات