ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۴

کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

پاسخگویی به نیاز فزاینده رسانه ها شامل روزنامه ها، نشریات دوره ای و … به نیروی انسانی متخصص در زمینه ترجمه متون خبری

افزایش کارایی کادرهای مترجمی متون خبری رسانه ها از طریق آشنا کردن آنان با آخرین دستاوردهای علمی در ترجمه(به ویژه متون خبری) و پیچیدگیهای ترجمه متون خبری

تربیت کارشناسان مترجمی متون خبری با توجه به زمینه های مختلف کاری رسانه ها در ابعاد مختلف خبری جهت انعکاس اخبار داخل به خارج از مرزهای کشور و بالعکس

جلوگیری از اشتغال تخصص های غیر خبرنگاری در زمینه ترجمه متون خبری در مطبوعات و رسانه های عمومی و برقراری ثبات در نیروی انسانی متخصص مترجمی خبری

پیوند خبرنگاران مترجم با جامعه با ارائه آموزشهای مختلف به آنان

سوق دادن کار مترجمی خبری از وضعیت صرفاً تجربی به شرایط علمی-کاربردی(حرفه ای)

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: ۸ نیمسال معادل ۴ چهار

واحدهای درسی: ۱۳۸ واحد در قالب ۶۴ درس به شرح زیر:

  • ۲۰ واحد درس عمومی
  • ۱۸ واحد درس پایه
  • ۵۸ واحد درس اصلی
  • ۴۲ واحد درس تخصصی

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
۱معارف اسلامی ۱۲عمومینداردنظری
۲فارسی۳عمومینداردنظری
۳زبان خارجی۳عمومینداردنظری
۴تربیت بدنی ۱۱عمومینداردعملی
۵معارف اسلامی ۲۲عمومیمعارف اسلامی ۱نظری
۶اخلاف و تربیت اسلامی (با تکیه بر اخلاق خبرنگاری)۲عمومینداردنظری
۷تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی ۱عملی
۸تاریخ اسلام۲عمومینداردنظری
۹انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲عمومینداردنظری
۱۰متون اسلامی با تکیه بر مبانی فقهی خبر۲عمومینداردنظری
۱۱خواندن و درک مفاهیم ۱۲پایهنداردنظری
۱۲خواندن و درک مفاهیم ۲۲پایهخواندن و درک مفاهیم ۱نظری
۱۳دستور زبان ۱۲پایهنداردنظری
۱۴دستور زبان ۲۲پایهدستور زبان ۱نظری
۱۵فنون یادگیری مهارتهای زبان۲پایهنداردنظری
۱۶آزمایشگاه زبان ۱۳پایهنداردنظری و عملی
۱۷آزمایشگاه زبان ۲۳پایهآزمایشگاه زبان ۱نظری و عملی
۱۸مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در خبر۲پایهنداردنظری و عملی
۱۹اصول جامعه شناسی۲اصلینداردنظری
۲۰زبان لاتین۳اصلینداردنظری
۲۱خواندن متون مطبوعاتی ۱۳اصلیآزمایشگاه زبان ۱نظری و عملی
۲۲خواندن متون مطبوعاتی ۲۳اصلیخواندن متون مطبوعاتی ۱نظری و عملی
۲۳مقدمات زبانشناسی۲اصلیاصول جامعه شناسینظری
۲۴فن ترجمه (اصول و روشها)۲اصلیفنون یادگیری مهارتهای زباننظری
۲۵ترجمه متون ساده خبری۱اصلیفن ترجمه (اصول و روشها)عملی
۲۶معنی شناسی و کاربرد شناسی زبان۲اصلیمقدمات زبانشناسینظری و عملی
۲۷فن ترجمه متون خبری۲اصلیفن ترجمه (اصول و روشها)نظری و عملی
۲۸ترجمه متون خبری (انگلیسی به فارسی)۲اصلیخواندن متون مطبوعاتی ۲ - فن ترجمه متون خبرینظری و عملی
۲۹ترجمه متون خبری (فارسی به انگلیسی)۲اصلیخواندن متون مطبوعاتی ۲ - فن ترجمه متون خبرینظری و عملی
۳۰گفت و شنود موضوعهای خبری ۱۳اصلیآزمایشگاه زبان ۲نظری و عملی
۳۱گفت و شنود موضوعهای خبری ۲۳اصلیگفت و شنود موضوعهای خبری ۱نظری و عملی
۳۲نگارش خبری (خبر،گزارش و ..)۳اصلیمعنی شناسی و کاربرد شناسی زباننظری و عملی
۳۳اصول و مبانی نظری ترجمه۲اصلیفن ترجمه (اصول و روشها)نظری
۳۴ترجمه اخبار و مقالات سیاسی۲اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
۳۵ترجمه اخبار و مقالات اجتماعی - فرهنگی ورزشی۲اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
۳۶ترجمه اخبار و مقالات علمی - فنی۳اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
۳۷ترجمه متون اسلامی۲اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
۳۸نقد و ارزیابی متون خبری۲اصلیاصول و مبانی نظری ترجمه - ترجمه متون اسلامینظری
۳۹شنود صوتی و تصویری۲اصلیاصول و مبانی نظری ترجمهعملی
۴۰ترجمه شفاهی ۱۲اصلیشنود صوتی و تصویریعملی
۴۱ترجمه شفاهی ۲۲اصلیترجمه شفاهی ۱عملی
۴۲ترجمه شفاهی باتکیه بر اصطلاحات خبری۲اصلیترجمه شفاهی ۲نظری و عملی
۴۳ترجمه انفرادی۲اصلیترجمه شفاهی باتکیه بر اصطلاحات خبریعملی
۴۴ترجمه اخبار و مقالات اقتصادی۲اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
۴۵مبانی ارتباط جمعی۳تخصصینداردنظری
۴۶ادبیات متون خبری۲تخصصیفارسینظری و عملی
۴۷تهیه و تنظیم خبر۲تخصصیادبیات متون خبرینظری و عملی
۴۸مصاحبه خبری۲تخصصیتهیه و تنظیم خبرنظری و عملی
۴۹گزارش مطبوعاتی۲تخصصیترجمه اخبار و مقالات سیاسینظری و عملی
۵۰واژه شناسی خبری و ترکیبات آن۲تخصصیمقدمات زبانشناسینظری
۵۱ویراستاری و مدیریت اخبار۲تخصصیگزارش مطبوعاتینظری و عملی
۵۲مبانی سیاستگزاری خبری۲تخصصیگزارش مطبوعاتینظری
۵۳آمار ۱۲تخصصیریاضیاتنظری
۵۴آمار ۲۲تخصصیآمار ۱نظری
۵۵روش تحقیق۳تخصصیآمار ۲نظری و عملی
۵۶تندخوانی وتندنویسی۲تخصصینداردنظری
۵۷ارتباط شناسی۲تخصصیمبانی ارتباط جمعینظری
۵۸تکنولوژیهای نوین ارتباطی۲تخصصیزبان لاتیننظری و عملی
۵۹تحریر رایانه ای۱تخصصینداردعملی
۶۰تجزیه و تحلیل پیام های ارتباطی۲تخصصیگزارش مطبوعاتی - روش تحقیقنظری و عملی
۶۱کارآموزی۲تخصصیتربیت بدنی ۱ - مبانی سیاستگزاری خبریعملی
۶۲مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان ۱۲تخصصیترجمه اخبار و مقالات سیاسی - ترجمه اخبار و مقالات اقتصادینظری
۶۳مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان ۲۲تخصصیترجمه اخبار و مقالات سیاسی - ترجمه اخبار و مقالات اقتصادینظری
۶۴پروژه۳تخصصیپس از اتمام کلیه دروسنظری و عملی

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (No Ratings Yet)

نظرات