مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید.سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد.امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1388

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

پاسخگویی به نیاز فزاینده رسانه ها شامل روزنامه ها، نشریات دوره ای و … به نیروی انسانی متخصص در زمینه ترجمه متون خبری

افزایش کارایی کادرهای مترجمی متون خبری رسانه ها از طریق آشنا کردن آنان با آخرین دستاوردهای علمی در ترجمه(به ویژه متون خبری) و پیچیدگیهای ترجمه متون خبری

تربیت کارشناسان مترجمی متون خبری با توجه به زمینه های مختلف کاری رسانه ها در ابعاد مختلف خبری جهت انعکاس اخبار داخل به خارج از مرزهای کشور و بالعکس

جلوگیری از اشتغال تخصص های غیر خبرنگاری در زمینه ترجمه متون خبری در مطبوعات و رسانه های عمومی و برقراری ثبات در نیروی انسانی متخصص مترجمی خبری

پیوند خبرنگاران مترجم با جامعه با ارائه آموزشهای مختلف به آنان

سوق دادن کار مترجمی خبری از وضعیت صرفاً تجربی به شرایط علمی-کاربردی(حرفه ای)

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: ۸ نیمسال معادل ۴ چهار

واحدهای درسی: ۱۳۸ واحد در قالب ۶۴ درس به شرح زیر:

  • ۲۰ واحد درس عمومی
  • ۱۸ واحد درس پایه
  • ۵۸ واحد درس اصلی
  • ۴۲ واحد درس تخصصی

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1معارف اسلامی 12عمومینداردنظری
2فارسی3عمومینداردنظری
3زبان خارجی3عمومینداردنظری
4تربیت بدنی 11عمومینداردعملی
5معارف اسلامی 22عمومیمعارف اسلامی 1نظری
6اخلاف و تربیت اسلامی (با تکیه بر اخلاق خبرنگاری)2عمومینداردنظری
7تربیت بدنی 21عمومیتربیت بدنی 1عملی
8تاریخ اسلام2عمومینداردنظری
9انقلاب اسلامی و ریشه های آن2عمومینداردنظری
10متون اسلامی با تکیه بر مبانی فقهی خبر2عمومینداردنظری
11خواندن و درک مفاهیم 12پایهنداردنظری
12خواندن و درک مفاهیم 22پایهخواندن و درک مفاهیم 1نظری
13دستور زبان 12پایهنداردنظری
14دستور زبان 22پایهدستور زبان 1نظری
15فنون یادگیری مهارتهای زبان2پایهنداردنظری
16آزمایشگاه زبان 13پایهنداردنظری و عملی
17آزمایشگاه زبان 23پایهآزمایشگاه زبان 1نظری و عملی
18مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در خبر2پایهنداردنظری و عملی
19اصول جامعه شناسی2اصلینداردنظری
20زبان لاتین3اصلینداردنظری
21خواندن متون مطبوعاتی 13اصلیآزمایشگاه زبان 1نظری و عملی
22خواندن متون مطبوعاتی 23اصلیخواندن متون مطبوعاتی 1نظری و عملی
23مقدمات زبانشناسی2اصلیاصول جامعه شناسینظری
24فن ترجمه (اصول و روشها)2اصلیفنون یادگیری مهارتهای زباننظری
25ترجمه متون ساده خبری1اصلیفن ترجمه (اصول و روشها)عملی
26معنی شناسی و کاربرد شناسی زبان2اصلیمقدمات زبانشناسینظری و عملی
27فن ترجمه متون خبری2اصلیفن ترجمه (اصول و روشها)نظری و عملی
28ترجمه متون خبری (انگلیسی به فارسی)2اصلیخواندن متون مطبوعاتی 2 - فن ترجمه متون خبرینظری و عملی
29ترجمه متون خبری (فارسی به انگلیسی)2اصلیخواندن متون مطبوعاتی 2 - فن ترجمه متون خبرینظری و عملی
30گفت و شنود موضوعهای خبری 13اصلیآزمایشگاه زبان 2نظری و عملی
31گفت و شنود موضوعهای خبری 23اصلیگفت و شنود موضوعهای خبری 1نظری و عملی
32نگارش خبری (خبر،گزارش و ..)3اصلیمعنی شناسی و کاربرد شناسی زباننظری و عملی
33اصول و مبانی نظری ترجمه2اصلیفن ترجمه (اصول و روشها)نظری
34ترجمه اخبار و مقالات سیاسی2اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
35ترجمه اخبار و مقالات اجتماعی - فرهنگی ورزشی2اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
36ترجمه اخبار و مقالات علمی - فنی3اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
37ترجمه متون اسلامی2اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
38نقد و ارزیابی متون خبری2اصلیاصول و مبانی نظری ترجمه - ترجمه متون اسلامینظری
39شنود صوتی و تصویری2اصلیاصول و مبانی نظری ترجمهعملی
40ترجمه شفاهی 12اصلیشنود صوتی و تصویریعملی
41ترجمه شفاهی 22اصلیترجمه شفاهی 1عملی
42ترجمه شفاهی باتکیه بر اصطلاحات خبری2اصلیترجمه شفاهی 2نظری و عملی
43ترجمه انفرادی2اصلیترجمه شفاهی باتکیه بر اصطلاحات خبریعملی
44ترجمه اخبار و مقالات اقتصادی2اصلیترجمه متون ساده خبری - اصول و مبانی نظری ترجمهنظری و عملی
45مبانی ارتباط جمعی3تخصصینداردنظری
46ادبیات متون خبری2تخصصیفارسینظری و عملی
47تهیه و تنظیم خبر2تخصصیادبیات متون خبرینظری و عملی
48مصاحبه خبری2تخصصیتهیه و تنظیم خبرنظری و عملی
49گزارش مطبوعاتی2تخصصیترجمه اخبار و مقالات سیاسینظری و عملی
50واژه شناسی خبری و ترکیبات آن2تخصصیمقدمات زبانشناسینظری
51ویراستاری و مدیریت اخبار2تخصصیگزارش مطبوعاتینظری و عملی
52مبانی سیاستگزاری خبری2تخصصیگزارش مطبوعاتینظری
53آمار 12تخصصیریاضیاتنظری
54آمار 22تخصصیآمار 1نظری
55روش تحقیق3تخصصیآمار 2نظری و عملی
56تندخوانی وتندنویسی2تخصصینداردنظری
57ارتباط شناسی2تخصصیمبانی ارتباط جمعینظری
58تکنولوژیهای نوین ارتباطی2تخصصیزبان لاتیننظری و عملی
59تحریر رایانه ای1تخصصینداردعملی
60تجزیه و تحلیل پیام های ارتباطی2تخصصیگزارش مطبوعاتی - روش تحقیقنظری و عملی
61کارآموزی2تخصصیتربیت بدنی 1 - مبانی سیاستگزاری خبریعملی
62مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان 12تخصصیترجمه اخبار و مقالات سیاسی - ترجمه اخبار و مقالات اقتصادینظری
63مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان 22تخصصیترجمه اخبار و مقالات سیاسی - ترجمه اخبار و مقالات اقتصادینظری
64پروژه3تخصصیپس از اتمام کلیه دروسنظری و عملی

 

نظرات